Vedtægter

§ 1 Institutionens navn er Den selvejende institution Rønhedecentret. Institutionen har hjemsted i Bedsted Thy i Thisted Kommune.


Institutionen er stiftet af : Bedsted Byforskønnelse ApS, Bedsted og Omegns Aktivitetshus (BOOA) og Bedsted KFUM Volleyball.

Den selvejende institutions formål er at eje og drive Rønhedecentret, således at stedet kan lejes og benyttes af skoler, institutioner, foreninger og borgere, med henblik på overnatning i forbindelse med lejrskoler og andre større arrangementer.


Rønhedecentrets formål er :

 • At være udgangspunkt for ekskursioner og undervisningstilbud i Nationalpark Thy.
 • At gøre Bedsted og Thy kendt som et område, hvor det er værd at bosætte sig.
 • At vise borgere fra andre dele af Danmark (og verden) Bedsted og Thy’s værdier, så som natur, bevægelse og fællesskab.
 • At give mennesker, der besøger Nationalpark Thy og bor på Rønhedecentret, en oplevelse de aldrig glemmer og dermed en god historie at fortælle om vores område.
 • At give mennesker fra andre dele af landet en aktiv naturoplevelse af høj kvalitet, som de aldrig glemmer.
 • At gøre det muligt at vise Bedsted og Thy, og i særdeleshed Nationalpark Thy frem for store grupper, der ønsker en aktiv naturoplevelse i fællesskab.
 • At gøre det nemt og sikkert at rejse en større gruppe sammen på lejrskole med fokus på natur, bevægelse, fællesskab og relationer på tværs af Danmark.
 • At binde Danmark sammen således, at mennesker, der er bosatlangt fra Vestkysten i Danmark, nemt og sikkert kan få en oplevelse af et Danmark, de måske aldrig har oplevet før.
 • At fremme turismen i Thisted Kommune og gøre det muligt for skoleklasser, sportshold og større familier at få en helhedsoplevelse sammen, hvor de er i hinandens selskab hele tiden.


§ 2 Institutionen er en selvejende institution, og ingen personer kan gives andel i overskuddet af den selvejende institutions drift, idet sådant overskud tilfalder institutionen alene.


For institutionens forpligtigelser hæfter alene dens formue, og ingen hæfter personligt for den på institutionen påhvilende gæld.


§ 3 Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på 5 personer. Medlemmerne er udpeget/valgt for 2 år af gangen, således at der i henholdsvis ulige og lige årstal afgår 3 og 2 medlemmer.


De i § 1 nævnte stiftere har ret til før Årsmødet at udpege 3 personer til bestyrelsen. Navnene på de udpegede skal oplyses til bestyrelsens formand skriftligt inden årsmødets afholdelse.


Efter årsmødet orientering om denne udpegning vælger årsmødet resterende, normalt 2, bestyrelsesmedlemmer, så bestyrelsen er fuldtallig. Disse vælges for en toårig periode, således der hvert år afgår de/de for 2 år siden valgte, normalt 1, medlem(mer) efter tur.


På årsmødet vælges yderligere en suppleant, der indtræder i bestyrelsen, når et medlem udtræder. Suppleantens funktionstid ophører, når det udtrådte bestyrelsesmedlems funktionstid ville være ophørt.


Hvis et medlem, der er udpeget af de i § 1 nævnte stiftere udtræder, har stiftergruppen ret til at udpege et nyt medlem.


§ 4 Det ordinære Årsmøde afholdes i Bedsted en gang årligt senest 31. marts.


Ekstraordinært Årsmøde afholdes, når flertallet i bestyrelsen eller én eller flere af stifterne fremsætter skriftlig begæring derom med angivelse af dagsorden.


Årsmødet indkaldes ved bestyrelsen foranstaltning med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på de i lokalområdet brugte medier (facebook og hjemmeside) samt skriftligt til de 3 stiftere.


Årsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til de fremmødtes antal.


Ved alle afstemninger på Årsmødet har hvert fremmødt 1 stemme. Afgivelse af stemme kræver personligt fremmøde. Beslutningen træffes ved simpel stemmeflerhed. Blot én af de tilstedeværende måtte ønske det, afholdes der skriftlig afstemning.


§ 5 Dagsorden for det ordinære Årsmøde skal mindst omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning v/ formanden
 3. Regnskab v/ kassereren
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af 1 suppleant
 7. valg af revisor
 8. Eventuelt


§ 6 Der skal af bestyrelsen føres nøje regnskab for institutionens drift og kapital


  Til at revidere regnskabet vælges af Årsmødet to folkevalgte revisorer blandt de fremmødte, således der hvert år afgår en revisor til valg i henholdsvis lige og ulige år.


  Endvidere fører bestyrelsen beslutningsprotokol for både Årsmøder og afholdte bestyrelsesmøder


  § 7 Det reviderede regnskab og forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet, skal henlægges til eftersyn på institutionens kontor / hos formanden og næstformand, mindst 5 dage før årsmødet.


  Forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde mindst 10 dage før Årsmødet afholdelse.


  Regnskabet følger kalenderåret, idet første regnskab dog løber fra institutionens stiftelse og frem til 31. december 2015.


  § 8 Bestyrelsen konstituerer sig hurtigst muligt efter Årsmødet med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan eventuelt vælge kasserer udenfor bestyrelsen.


  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt og træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


  Bestyrelsen varetager institutionens anliggender i alle henseender og kan ved en forretningsorden fastlægge arbejdsfordelingen.

  Bestyrelsen holder møde så ofte formanden indkalder dertil, eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen begærer det med angivelse af forhandlingsemne.


  Bestyrelsen har det fulde ansvar for institutionens drift.


  Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller låneoptagelse i øvrigt forpligtes institutionen ved den samlede bestyrelses underskrift. Endvidere skal kommunen godkende salg, pantsætning eller låntagning i ejendommen Vestervigvej 75.


  Bortset fra ovennævnte dispositioner forpligtes institutionen udadtil i øvrigt ved 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.


  § 9 Til ændring af vedtægterne eller til vedtagelse af institutionens ophævelse kræves, at bemærkning herom er anført i dagsordenen, og at mindst henholdsvis to tredjedele og fire femtedele af de fremmødte på Årsmødet stemmer derfor på 2 på hinanden følgende møder med mindst 2 ugers mellemrum.


  Dette gælder ikke for redaktionelle ændringer, eller forældede dele, som kan vedtages ved almindeligt flertal på det ordinære Årsmøde.


  Vedtægtsændringer og eventuel opløsning af den selvejende institution skal godkendes af kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune.


  § 10 Såfremt det vedtages at ophæve institutionen, skal ejendommen tilbageskødes til Thisted Kommune, og en eventuel formue anvendes til almennyttigt formål i Bedsted og omegn efter indstilling fra det afsluttende Årsmøde og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.


  Vedtaget på det stiftende møde den 14. marts 2014.

  Tilretning af § 4 vedr. Årsmødet indkaldelse den 6. marts 2017.